CHINA BUSINESS - - PIAKH II-II II EAA-POY
Newsletter Site Map


China Club
 

 
China Club 
Members only
 


Β. Κυπριακς Επενδσεις στην Ελλδα.

Οι κυπριακς επενδσεις στην Ελλδα, μετ απ σημαντικ πτση της τξης του 280/0 που παρατηρθηκε το 2002, ανκαμψαν σημαντικ.

Η τση που διαφανεται στις ελληνοκυπριακς συναλλαγς στον τομα των επενδσεων εναι σαφς ανοδικ, ως συνπεια της διαρκος ενδυνμωσης των επιχειρηματικν σχσεων των δο χωρν, της σναψης στρατηγικν συμμαχιν και της ανληψης κοινν πρωτοβουλιν σε τρτες χρες. Ετσι, τα επμενα χρνια, σε συνδυασμ και με την σταδιακ εναρμνιση της κυπριακς οικονομας με το κοινοτικ κεκτημνο, αναμνεται περαιτρω αξηση των κυπριακν επενδσεων στην Ελλδα.

πως φανεται, απ τον παρακτω πνακα οι επενδσεις των κυπριακν κεφαλαων στην Ελλδα το 2004 σημεωσαν σημαντικ νοδο, της τξης του 120,1 01'0 σε σχση με το 2003. Σε απλυτους αριθμος το 2004 ανλθαν στα € 245,7 εκατ. και το 2003 στα €111,6 εκατ.

Το 2003 οι τομες που κατευθνθηκαν τα κυπριακ κεφλαια στην Ελληνικ αγορ ταν: στον τομα των χρηματοοικονομικν υπηρεσιν 43%, στον τομα των ξενοδοχεων και εστιατορων 22,1%, στον τομα των μεταφορν και επικοινωνιν 9,2% και τλος στον τομα της διαχερισης ακνητης περιουσας 7,9%.

Το 2004, το 47,1% των μεσων κυπριακν επενδσεων κατευθνθηκε στο τομα των κατασκευν, γεγονς που δικαιολογεται λγω της διοργνωσης των Ολυμπιακν αγνων της Αθνας, 39,2% στον τομα χρηματοοικονομικν οργανισμν και 7% στον τομα της διαχερισης ακνητης περιουσας.

Το 2003 οι εκρος κεφαλαων για μεσες επενδσεις των Κυπρων (φυσικν και νομικν προσπων) στην Ελλδα αντιστοιχοσαν στο 25,8% των συνολικν εκρον κεφαλαων απ την Κπρο και στο 29,5% των εκρον προς τις χρες της Ευρωπακς νωσης.

Το ποσοστ των εκρον κυπριακν κεφαλαων προς την Ελλδα το 2004 αντιστοιχοσε στο 49,8% των συνολικν εκρον κυπριακν κεφαλαων και στο 63,1% των εκρον κυπριακν κεφαλαων προς τις χρες της Ε.Ε.


Την περοδο 2003-04 η Ελλδα παραμνει ο κυριτερος ταιρος της Κπρου αναφορικ με τις' μεσες επενδσεις δηλαδ επενδσεις για επιχειρηματικος κυρως σκοπος.


Τλος, οι ελληνικς επιχειρσεις το 2005 ισχυροποιον την παρουσα τους στην Κυπριακ αγορ καθς και στην ευρτερη περιοχ της Μσης Ανατολς. Η κινητικτητα, που παρατηρεται το τελευταο διστημα, εκδηλνεται ετε με την εξαγορ πλειοψηφικν πακτων κυπριακν εταιρειν απ ελληνικ κεφλαια ετε με τη σσταση και λειτουργα θυγατρικν εταιρειν στην Κυπριακ αγορ.
Η περαιτρω δραστηριοποηση των ελληνικν εταιρειν ευνοεται και απ τη στεντερη συνεργασα των Χρηματιστηρων Αθηνν και Κπρου, καθς οι εισηγμνες μετοχς τους, απ τον Απρλιο θα διαπραγματεονται σε κοιν ηλεκτρονικ πλατφρμα (ΟΑΣΗΣ).
Παρ το μικρ μγεθος της κυπριακς αγορς, οι ελληνικς επιχειρσεις ελκονται τσο απ την γεωγραφικ θση της Κπρου σο και απ το ευνοκ επιχειρηματικ περιβλλον καθς η φορολογα των κερδν των επιχειρσεων εναι μνο 100/0.
Οι σημαντικτερες επιχειρηματικς κινσεις ελληνικν εταιρειν το 2005 ταν: Η εξαγορ της Chris Cash and Carry απ την Carrefοur-Μαρινπουλος, της LANITIS BROS PUBLlC COMPANY Ι ΤΟ απ την 3 Ε, του ποσοστο 9,98% της Λακς Τρπεζας απ την MARFIN ΒΑΝΚ.
Επιπλον, συνεχστηκε η περαιτρω δραστηριοποηση των κυπριακν επιχειρσεων στην ελληνικ αγορ.

4. ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Παρ την ανκαμψη που σημεωσε η τουριστικ κνηση το 2005 κατ 5,50/0 σε σγκριση με το αντστοιχο διστημα του 2004, κυρως λγω της ικανοποιητικς ανπτυξης των οικονομιν των κυριτερων τουριστικν χωρν-πελατν της Κπρου, τα σοδα σε πραγματικος ρους σημεωσαν μικρ αξηση 2,30/0. Η αξηση αυτ δεν ανταποκρνεται στην αξηση των αφξεων καθς σημεινεται μεωση της κατ κεφαλς δαπνης κατ το 2005.

Ελαφρ αυξημνη παρουσιζεται η αμφδρομη ταξιδιωτικ -τουριστικ κνηση Ελλδας-Κπρου κατ την περοδο Ιανουαρου-Νοεμβρου 2005.
Σμφωνα με τα στατιστικ στοιχεα του Συνδσμου Ταξιδιωτικν Πρακτρων στην Κπρο, οι εισερχμενοι τουρστες στην Κπρο απ την Ελλδα ανλθαν στους 101.817 απ 101.187 το αντστοιχο διστημα του 2004 καταγρφοντας μικρ αξηση 0,60/0. Παρλληλα, οι εξερχμενοι απ Κπρο ταξιδιτες με προορισμ την Ελλδα ανλθαν στους 477.856 παρουσιζοντας νοδο της τξης του 6,5% σε σχση με τους 448.879 ταξιδιτες την δια περοδο του προηγομενου τους.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι ελληνικς επιχειρσεις αξιολογον την παρουσα στην Κπρο ως προτεραιτητα φυσικς επκτασς τους στον ευρτερο ελληνικ οικονομικ χρο και ως επιλογ «γφυρας» με τον ευρτερο γεωοικονομικ χρο της Μσης Ανατολς, καθς οι κυπριακς επιχειρσεις διαθτουν προσβσεις σε σημαντικ δκτυα πωλσεων σε χρες πως ο Λβανος, η Συρα, τα Ηνωμνα Αραβικ Εμιρτα κα. Η επιλογ αυτ προτρεψε σημαντικς ελληνικς επιχειρσεις απ τους τομες πληροφορικς, κατασκευν, ηλεκτρονικν ειδν, ειδν διατροφς, νδυσης και πετρελαιοειδν να επεκταθον τα τελευταα χρνια στην Κπρο.

Οι διμερες οικονομικς κι εμπορικς σχσεις μας αναπτσσονται και καλλιεργονται στα πλασια ενς ευρτερου ενιαου οικονομικο χρου, εν η νταξη της Κπρου στην ΕΕ, προσδδει μεγαλτερη δυναμικ στη σσφιγξη των εμπορικν και οικονομικν συναλλαγν μας. Η απελευθρωση των αγορν, η φιλελευθεροποηση του δημσιου τομα, η αναβθμιση των υποδομν, ο τουρισμς, οι επιχειρηματικς ευκαιρες που θα αναδυθον απ την ενδεχμενη λση του Κυπριακο, η κοιν αναζτηση νων αγορν, καθς και η αξιοποηση των συγκριτικν πλεονεκτημτων διαγρφουν την δσμη των κιντρων για την σμωση κι εξωστρφεια των ελληνοκυπριακν επιχειρηματικν σχημτων σε Ελλδα και Κπρο.

Η Κπρος, μλος πλον .της ΕΕ, ο στρατηγικς στχος της επαννωση ς της νσου και οι προοπτικς που θα παρουσιασθον για οικονομικς δρσεις κι ευκαιρες, οι σχσεις προς τις χρες της Μεσογεου και της Μσης Ανατολς, η υλοποηση του Γ' ΚΠΣ, καθς και η επενδυτικ παρουσα της Ελλδας στην βαλκανικ ενδοχρα και τη Μαρη Θλασσα αναδεικνουν και οριοθετον τα ζωτικ οικονομικ πεδα, που ενδεκνυται να εστιασθε ο προσανατολισμς για ανληψη πρωτοβουλιν κοινν επιχειρηματικν σχεδων.


. . | . 2 2


« Back" "

...

...

 


FAQs
 
 
Βρετε απαντσεις στις συνθεις απορες πατντας εδ.

Legal Notice Site Map
Copyright © 2011, Eurasian Link