CHINA BUSINESS -
Newsletter Site Map


China Club
 

 
China Club 
Members only
 


Ξεπερσθηκαν τα εμπδια και μετ απ καθυστρηση αρκετν μηνν ψηφσθηκε χθες απ την κυπριακ Βουλ η σμβαση για το ργο της κοινς πλατφρμας μεταξ Χρηματιστηρου Αθηνν και Χρηματιστηρου Κπρου.
...

Να σελδα στις επενδυτικς επιλογς ανογει η λειτουργα της κοινς πλατφρμας συναλλαγν, για τις αγορς της Αθνας και της Λευκωσας. Την δια στιγμ, η πρωτοβουλα αυτ ρχεται να ισχυροποισει τον ρλο που διαδραματζει το ελληνικ Χρηματιστριο στη Νοτιοανατολικ Ευρπη. Παρλληλα μως και η αγορ της Κπρου αποκτ να σημαντικ «παρθυρο»στον κσμο.
...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠPIAKHΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ-ΔIΜΕΡΕIΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ EΛΛAΔAΣ-ΚΥΠPOY


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


www.fbscyprus.com

Εκπρσωπος της εταιρεας στην Ελλδα
εναι η Eurasian Link, Ακαδημας 76,
106 78 Αθνα, τ: 210-3827604,
w:chinabusiness.gr

Οι διμερες οικονομικς σχσεις Ελλδας και Κπρου βρσκονται σε τροχι δυναμικς ανδου και σε ευθεα αντιστοχηση προς τις στενς διμερες εθνικς πολιτικς σχσεις.

Το υψηλ εππεδο οικονομικς ανπτυξης των δο χωρν σε σχση με την ευρτερη περιοχ, καθς και οι εθνικο ρρηκτοι δεσμο που τις συνχουν, συνιστον το βασικ απθεμα και το διακριτ συγκριτικ πλεονκτημα στην ανπτυξη των διμερν οικονομικν συνεργασιν.

Η αμφδρομη οικονομικ σζευξη προσφρει τη δυναττητα στην Ελλδα να λειτουργε ως δαυλος επιχειρσεων της Κπρου προς τις χρες της ΕΕ και της Ανατολικς Ευρπης, εν ταυτχρονα απ την Κπρο επεκτενει την γεωοικονομικ εμβλει της στην Ν.Α. Μεσγειο και διευρνει τις ευκαιρες επιχειρηματικς πρσβασης στις αγορς της Μσης Ανατολς, καθς και στις πραν αυτς πολυπληθυσμιακς αραβικς αγορς.

Η σγκλιση των οικονομικν συμφερντων, η συμπληρωματικτητα των οικονομιν των δο χωρν, καθς και το υψηλ εππεδο των οικονομικν σχσεων τους αντικατοπτρζονται στους τομες του διμερος εμπορου, των επενδσεων και του τουρισμο.

1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠPIAKHΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

Σμφωνα με τα τελευταα στατιστικ στοιχεα, η γενικ εκτμηση τι το 2005 αποτλεσε τος κομβικς σημασας για την κυπριακ οικονομα φανεται να επαληθεεται. Παρ το δσκολο διεθνς οικονομικ περιβλλον που χαρακτηρστηκε βασικ απ τις υψηλς τιμς του πετρελαου και τον χαμηλ ρυθμ οικονομικς ανπτυξης, κρια στις χρες της ΕΕ, η κυπριακ οικονομα αναπτχθηκε με γοργος ρυθμος καταγρφοντας υψηλς επιδσεις στους τομες των κατασκευν, χονδρικο και λιανικο εμπορου, χρηματοπιστωτικν και λλων υπηρεσιν.
Η επτευξη του στχου της νταξης της Κπρου στο Μηχανισμ Συναλλαγματικν Ισοτιμιν (Μ.Σ.Ι ΙΙ) το 2005, θεωρεται στρατηγικς σημασας εν στχος της κυβερνητικς πολιτικς τα επμενα δο τη, αποτελε η επιτυχς συμμετοχ της κυπριακς λρας στο ΜΣΙ 11 καθς και η κατλληλη προετοιμασα για την ομαλτερη υιοθτηση του Ευρ.

Ωστσο, η οριακ αξηση της ανεργας το 2005 στο 3,7% του ενεργο πληθυσμο, ναντι 3,6% το 2004 και 3,5% το 2003, η μεωση των εσδων απ τον τουρισμ σε πραγματικος ρους, η ενσχυση της λρας, η συνεχιζμενη αξηση της τιμς του πετρελαου και της ενργειας γενικ αλλ και η γρπη των πουλερικν στη γειτονικ Τουρκα συνιστον παργοντες ανησυχητικος για την περαιτρω εξλιξη των οικονομικν δεδομνων της κυπριακς οικονομας. Αναλυτικτερα:
Το Ακαθριστο Εγχριο Προν (ΑΕΠ) της Κπρου αυξθηκε κατ 3,8% ναντι 3,7%
το 2004. Ο ρυθμς αξησης του ΑΕΠ, σμφωνα με τα τελευταα στοιχεα της Κεντρικς Τρπεζας, αναμενταν στο 4%. Η συγκρτηση του ρυθμο αξησης του ΑΕΠ στα δια εππεδα με το 2004, οφελεται, σμφωνα με τους ειδικος, στη σχετικ επιβρδυνση της ιδιωτικς κατανλωσης και των επενδσεων παγου κεφαλαου.
Το δημοσιονομικ λλειμμα για ολκληρο το 2005 εκτιμται τι θα κυμανθε στο 2,5% του ΑΕΠ ναντι 4,2% το 2004 ικανοποιντας για πρτη φορ το κριτριο της Συνθκης του Μαστριχτ.
Ο πληθωρισμς κυμνθηκε στο 2,6% σημεινοντας την κτη καλτερη επδοση απ το 1980 και πληρντας με αυτ τον τρπο να απ τα βασικ κριτρια της ΟΝΕ.
Ο μσος ρος των εγγεγραμμνων ανργων για ολκληρο το 2005 ανλθε σε 13,153 ανργους 3,7% του εργατικο δυναμικο σε σγκριση με 12.650 ανργους 3,9% του εργατικο δυναμικο το 2004.
Η κυπριακ λρα το 2005, μετ την νταξ της στο Μηχανισμ Συναλλαγματικν Ισοτιμιν (ΜΣΙ ΙΙ) στις 29 Απριλου του 2005 κυμνθηκε εντς του επσημου ερους +/- 15% και του ανεπσημου+/-2,25%. Απ τις αρχς του 2005 και ιδιατερα μετ την απρριψη του Ευρ συντγματος απ την Γαλλα και την Ολλανδα, η κυπριακ λρα ανατιμθηκε ναντι του ευρ κατ 1,13%.

Το 2005, οι επιδσεις της Κπρου στο εξωτερικ εμπριο, σμφωνα με τα προσωριν στοιχεα της στατιστικς υπηρεσας, παρουσιζουν σημαντικ ανκαμψη, επηρεαζμενες κυρως απ την ενσχυση των συναλλαγν με τις υπλοιπες χρες-μλη της Ευρωπακς νωσης.

Ωστσο, το λλειμμα του εμπορικο ισοζυγου το 2005, παρουσιζεται ελαφρς ενισχυμνο κατ 195,5 εκατ. ευρ και ανλθε στα 3818,7 εκατ. ευρ ναντι 3623,2 εκατ. ευρ το 2004.
Για το 2006, αναμνεται τι το ψος του πληθωρισμο θα επηρεαστε απ την εξλιξη των τιμν του πετρελαου, την ισοτιμα της λρας καθς επσης και απ το βαθμ επιτυχας της κυβερνητικς πολιτικς στη συγκρτηση του δημοσιονομικο ελλεμματος. Τλος, λαμβνοντας υπψη τα παραπνω, ευνοεται ο στχος για υιοθτηση του ευρ την 1.1.08.

2. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Οι ελληνικς εξαγωγς, κατ την περοδο Ιανουαρου-Νοεμβρου 2005 συνχισαν δυναμικ την ανοδικ τους πορεα. Σμφωνα με τα τελευταα στοιχεα της Στατιστικς υπηρεσας στην Κπρο, οι ελληνικς εξαγωγς κατ την εν λγω περοδο, ανλθαν στα 761,1 εκατ. ευρ ναντι των 604 εκατ. ευρ που καταγρφηκαν την αντστοιχη περοδο του 2004, σημεινοντας σημαντικ αξηση της τξης του 26%.

Οι κυπριακς εξαγωγς στην Ελλδα, σημεωσαν επσης σημαντικ αξηση της τξης του 24,3% και ανλθαν απ 98,6 εκατ. ευρ την περοδο Ιανουαρου¬ Νοεμβρου 2004, στο ποσν των 122,4 εκατ. ευρ την αντστοιχη περοδο του2005.

Το εμπορικ ισοζγιο Κπρου-Ελλδας, παρουσιζεται πλεονασματικ για την Ελλδα κατ 638,5 εκατ. ευρ. εν παρλληλα διευρνθηκε κατ 26,30/0 σε σχση με το 2004, περοδο κατ την οποα ανρχονταν στα 391 εκατ. ευρ.

Οι κυπριακς εξαγωγς με προορισμ την ελληνικ αγορ κλυψαν το 11,64% του συνλου των κυπριακν εξαγωγν και το 21,2% του συνλου των κυπριακν εξαγωγν σε χρες της Ευρωπακς νωσης.

Αντστοιχα, οι εισαγωγς απ την Ελλδα κατχουν το 16,9% των συνολικν κυπριακν εισαγωγν καθιστντας την Ελλδα τον κυριτερο εμπορικ εταρο.

Τα κυριτερα προντα που διακινθηκαν απ την Ελλδα στην Κυπριακ αγορ ταν: πετρλαιο και προντα πετρελαου που κλυψαν το 20,60/0 των συνολικν ελληνικν εξαγωγν στην Κπρο, ηλεκτρικς εξοπλισμς 9,9%, τοιμα ενδματα 5,8%, μηχανολογικς εξοπλισμς 5,2%, σδηρος και χλυβας 4,5%, εκτυπσεις ¬περιοδικ 3,90/0 και τλος φαρμακευτικ προντα 3,80/0.

Αντστοιχα οι κυπριακς εξαγωγς στην Ελλδα περιελμβαναν οπτικ εξοπλισμ 20,7%, ηλεκτρικς εξοπλισμς 12,6%, ποτ και αναψυκτικ 9,1%, φαρμακευτικ προντα 6,2% σδηρος και χλυβας 6,2% και μηχανολογικς εξοπλισμς 5,3%

Η παραπνω ιδιατερα θετικ εικνα του ελληνικο εξαγωγικο εμπορου αναμνεται να βελτιωθε ακμα περισστερο τα επμενα τη, καθς η εναρμνιση της Κπρου με το κοινοτικ κεκτημνο, θα χει ως αποτλεσμα την εξλειψη ορισμνων εμποδων που εξακολουθον να υπρχουν.

Η ολικ ρση των δασμν, πως αναμενταν, ευνησε τις ελληνικς εξαγωγς, καθς η συντριπτικ πλειοψηφα των εισαγωγικν δασμν επιβαλλταν σε προντα ιδιατερου ελληνικο ενδιαφροντος. Ενδεικτικ αναφρεται τι το 2003, ο εισαγωγικς δασμς στο ελαιλαδο, ανερχταν στο 202,6Ψο.

3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α. Ελληνικς Επενδσεις στην Κπρο.

Σμφωνα με τα τελευταα διαθσιμα στοιχεα της Κεντρικς Τρπεζας, οι ελληνικς μεσες επενδσεις στην Κπρο το 2003 φτασαν στο ψος των €169,7 εκατ., εν το 2004 σημεωσαν σημαντικ μεωση της τξης του 77,3 % φτνοντας τα € 38,4 εκατ.

Η μεγαλτερη συγκντρωση το 2003 παρατηρεται στους τομες: των μεταφορν και επικοινωνιν με ποσοστ 63,2% του συνλου, των υπηρεσιν με ποσοστ 18,4%

Το 2004 οι τομες που απορρφησαν το μεγαλτερο μερδιο των ελληνικν επενδσεων στην Κπρο εναι: ο τομας των χρηματοοικονομικν οργανισμν 32%, ο τομας των μεταφορν και επικοινωνιν 30,2% και τλος ο τομας του εμπορου και επισκευν 18,4%.

Σημεινεται τι, το 2003 οι μεσες Ελληνικς επενδσεις στην Κπρο κλυψαν το 25,8% των συνολικν εισρον κεφαλαων στην Κπρο και το 29,5% των εισρον χωρν της Ευρωπακς νωσης στην Κπρο.

Το 2004, η εισρο ελληνικν κεφαλαων στην Κυπριακ αγορ κλυψε μνο το 4,4% του συνλου των μεσων ξνων επενδσεων και το 5,11% των εισρον απ τις χρες της Ευρωπακς νωσης.

. 1 2 | . ." "

...

...

 


FAQs
 
 
Βρετε απαντσεις στις συνθεις απορες πατντας εδ.

Legal Notice Site Map
Copyright © 2011, Eurasian Link